Welcome

 

 

 

This site endeavours to give a flavour of the Scottish Sea Kayak Symposium  along with a range of information that should prove useful to those thinking of attending. We hope you enjoy exploring, please contact us with any comments, suggestions or queries. Click here to email us

So why come to the Scottish Sea Kayak Symposium? The event promises to be a special occasion combining the fantastic  paddling opportunities of Skye coastline with top tips from  leading  sea paddlers and coaches.  These individuals are accomplished speakers, top coaches, respected authors on kayaking, and expedition paddlers.  will join with experts on the wildlife and culture of Skye to make this the kayaking forum of the year.

Blog coverage of the Symposium will be on www.SimonWillis.net

Filte

Tha an lrach seo a toirt blasad beag dhuibh air Co-chomhairle nan Curaichean-mara agus fiosrachadh gu ler a bhios feumail do dhaoine a tha am beachd tighinn ann.  Tha sinn an dchas gun crd an lrach ribh.  Feuch gun cuir sibh brath thugainn le ceistean sam bith.  Briogaibh an seo gus post-dealain a chur thugainn

Carson a thigeadh duine dhan Cho-chomhairle seo?  S e tachartas snraichte a bhios ann leis cho freagarrach s tha costa an Eilein airson churaichean agus leis na cothroman a bhios ann gus ionnsachadh bho dhaoine a tha for elach air an sprs. Bidh luchd-labhairt, luchd-teagaisg, ghdairean ainmeil agus feadhainn a th air cuairtean mra a dhanamh ann an curaichean an lthair cmhla ri daoine a tha elach air fiadh-bheatha agus cultar an Eilein Sgitheanaich.  Mar sin, feuch nach caill sibh tachartas na bliadhna airson muinntir nan curaichean.